Газовите уреди и бутилките с газ пропан-бутан изискват повишено внимание !!!

Столичните пожарникари започват масирани проверки по газостанциите, бензино-газокомплексите и местата за зареждане с газ пропан-бутан (LPG), съвместно с представители от Отдел “Държавен технически надзор”  към ДАМТН.

На фона на продължаващите трагични инциденти, в резултат от пренебрегване на изискванията за безопасност при експлоатацията на газови уреди и бутилки за газ пропан-бутан, инспекторите от Столичната пожарна още веднъж акцентират на правилата за пожаробезопасна работа.

Правилата, посочени по-долу  са насочени към гражданите – потребители на битови газови уреди и инсталации с пропан-бутан. Правилата са подбрани и синтезирани съгласно действащата в РБългария нормативна база, както и извадки от техническите инструкции за безопасност от фирмите за производство, доставка, сервиз и поддържане на уреди, инсталации и съдове с втечнени въглеводородни газове, в частност газ пропан-бутан.

  
КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИМ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗ ПРОПАН-БУТАН ?

Не пълнете битовите газови бутилки на бензо-газостанции и автомобилни газстанции;

Не дръжте бутилката близо до източник на топлина, както и на пряка слънчева светлина (опасно е стените на бутилката да се нагряват над 40оС). При нагряване, налягането на газта в бутилката се увеличава и е възможно експлозивно пръсване на бутилката;

Не размразявайте бутилката със сешоари, духалки и други източници на топлина;

Не съхранявайте и не ползвайте пропан-бутан в помещения без вентилация. Тъй като пропан-бутанът е два пъти по-тежък от въздуха, е необходимо вентилационните отвори да бъдат в долната част на помещението;

Не допускайте повече от 2 броя бутилки в едно помещение – една работна и една резервна, независимо дали резервната бутилка е пълна или празна;

Не оставяйте газови бутилки в банята, спалнята, мазето, тавана, на коридора и в стълбищната клетка, както и в близост до шахти и общи вентилационни канали. Когато продължителен период не ползвате бутилката, най-добре е тя да се съхранява на открито, хладно и сенчесто място, най-добре в метален шкаф с отвори;

Не оставяйте бутилката в близост до хартия, дърва и други горими  и леснозапалителни материали;

Не трябва да допускаме разполагане на кърпи, пердета и други текстилни тъкани и пластмасови предмети в близост до горелката;

Не обръщайте бутилката надолу,  предпазвайте я от удар, не я оставяйте в легнало състояние, не я търкаляйте;

Не използвайте нестандартни, стари и неизправни газови бутилки, маркучи, вентили, уреди и дюзи, които не са специално произведени за този вид газ и за това налягане;

Не проверявайте никога за евентуално изтичане на газ чрез поднасяне на пламък;

Не пушете никога, когато сменяте бутилката;

Не допускайте уредите работещи на газ, да се използват от децата и не оставяйте сами децата в помещения с газови бутилки и уреди;

Не разчитайте, че възрастните близки и роднини сами ще експлоатират безопасно газовите уреди, необходими са контрол и внимание и от Ваша страна;

В никакъв случай не предприемайте опити за модифициране (приспособяване) на газовите уреди и не преливайте газ от една в друга бутилка.

 
ВАЖНИ  ИЗИСКВАНИЯ  ЗА  ВАШАТА  БЕЗОПАСНОСТ

Бутилките трябва да се пълнят с газ до 2/3 от максималното възможно количество, като контрола за допустимост е необходимо да се извършва на тегловен принцип. 

Не се допуска бутилки за газ с обем над 5 dm3 да се превозват с обществен транспорт.

Бутилките с газ трябва да отстоят:

·        от отоплителни радиатори - най-малко на 1 m;

·        от съоръжения със скрит пламък - най-малко на 1,5 m;

·        от камини, пещи и други източници с открит огън - най-малко на 5 m.

Самите бутилки, като съдове под налягане трябва да се проверяват чрез хидравлично изпитване поне веднъж на 5 години, за което изпитване се поставя съответното обозначение.

 

Гъвкавите присъединяващи маркучи (захранващи шлангове) трябва да са сертифицирани за работа с пропан-бутан, да имат съответната маркировка за срок на експлоатация и да не са по-дълги от 1,5 метра. При всеки монтаж на нова бутилка оглеждайте гъвкавия маркуч – да не се прегъва, да не се нагрява, да не е прекъснат на мястото на скрепителните скоби. Производителите препоръчват гъвкавите маркучи да се подменят на всеки 2 години.

 
Редуцир-вентила на бутилката трябва да осигурява херметичност, а това е така, само ако е поставен правилно и мембраната и гуменото уплътнение са в изправност. Вентилите се проверяват на всеки 5 години.
 

Газовите печки, бойлери и всички други уреди и инсталации се монтират от сертифицирани фирми. В процеса на експлоатация те подлежат на проверка от специализирани сервизни фирми, оторизирани от държавните органи за технически надзор, минимум един път годишно.

 
Комините на газовите уреди се почистват, както следва

·      тухлените комини на газови водонагреватели и газови уреди за готвене в обществено обслужващи сгради - на всеки 3 месеца;

·      комини, изработени от огнеупорни материали (азбестоциментови и керамични тръби или огнеустойчив бетон) или облицовани отвътре с метална обшивка - на всеки 12 месеца;

·      всички други комини (на отоплителни печки, котли и др.) - в началото на отоплителния сезон.

 

Гаражите за автомобили с автомобилна газова уредба (АГУ) трябва да имат постоянно действаща вентилация, а за подземните гаражи се изисква:

·      вентилация най-малко с трикратен въздухообмен за 1 h;

·      автоматично задействаща се аварийна вентилация във взривозащитено изпълнение;

·      газсигнализатори.

 
Сигнализаторите за газ се проверяват от орган за контрол, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация", най-малко веднъж на 12 месеца.

 
Разглобяемите съединения на монтираните в помещения газови съоръжения и инсталации се проверяват при работно налягане на газа с пенообразуващо вещество или с газсигнализатор, най-малко веднъж на 3 месеца.

 
Заземителните инсталации на газовите съоръжения и инсталации се проверяват веднъж годишно, както и след всеки ремонт или преустройство.

 
Ремонтирането, поддържането и преустройването на газови съоръжения, газови инсталации, газопроводи, горивни уредби, газови уреди, АГУ и бутилкови инсталации се извършват от лица, получили разрешение за извършване на такава дейност от председателя на ДАМТН или от оправомощени от него длъжностни лица от ГД "ИДТН".


ЗАБРАНИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТАЖА

ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ НЕ СЕ МОНТИРАТ В ПОДЗЕМНИ ПОМЕЩЕНИЯ (с под разположен по-ниско от нивото на околния терен). Допуска се, в самостоятелно помещение, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен да се монтират газови съоръжения, газопроводи, газови инсталации, горивни уредби и газови уреди, само ако в помещението са изпълнени следните условия:

1) помещението да е газодимоуплътнено;

2) подът му е изпълнен под формата на котлован с височина 0,2 m.;

3) облицовката на стените, таваните и подовете му са от негорими материали;

4) да е отделено от останалите помещения с пожарозащитна преграда с граница на огнеустойчивост 60 min и със самозатварящи се врати с граница на огнеустойчивост 60 min;

5) да е оборудвано с газсигнализаторна инсталация с датчици, монтирани на височина 0,1 m от пода, като при достигане на концентрация на газа във въздуха 20% от долната граница на възпламеняемост, се задейства автоматика, която извършва следните действия:

·      затваря електромагнитния вентил, монтиран на захранващия газопровод извън сградата;

·      включва аварийна вентилация с 8-кратен въздухообмен за един час;

·      изключва ел.захранване и включва евакуационно осветление във взривозащитено изпълнение;

·      включва звуков и светлинен сигнал на фасадата на сградата или в помещение с постоянно пребиваване на хора.


КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО .....

Ако бутилката изпуска газ (специфичен мирис на чесън), веднага я изнесете навън, докато все още не се е образувала взривоопасна газова концентрация;

Ако горелките на котлона изпускат газ, затворете вентила и изключете котлона;

Ако вентилът на бутилката не е закрепен добре, не пускайте газта;

Ако използвате газова печка за отопление, изнасяйте бутилката от стаята през нощта;

Ако след домакинската работа вече изключвате газовия котлон, непременно се уверете, че сте затворили и вентила;

Ако установите:

·      повишаване на налягането (или невъзможност да се установи налягането), както и температура над допустимите стойности, посочени в техническата документация;

·      деформации и дефекти в елементите на инсталацията, в заваръчните шевове на бутилката;

·      нарушено отвеждане на димните газове от газови уреди и горивни инсталации;

·      недопустимо изместване или повреда на укрепващите елементи;

·      повишена концентрация на газ във въздуха на помещението;

·      при пожар или природно бедствие, застрашаващи безопасността им;

трябва да прекратите незабавно експлоатацията на газовите съоръжения и инсталации!

 
АКО ИМАТЕ И НАЙ-МАЛКО СЪМНЕНИЕ ЗА ОПАСНОСТ

 ·      да не се предприемат никакви действия в помещението, свързани с искрообразуване  (ползването на пламък; изключване или включване на електрически уреди, ключове и прекъсвачи;  пушене и запалване на цигара; дори ползване на мобилни телефони);

·      да се евакуират всички хора;

·      да се проветрят загазованите помещения;

·      да се проверят всички помещения, разположени под нивото на околния терен в близост до мястото на пропуска;

·      да се вземат бързи мерки за ликвидиране пропуските на газ.


При необходимост от съвети и консултации за безопасната работа с газ пропан-бутан се обръщайте към съответните сертифицирани фирми и органите за държавен технически контрол. За аварии, злополуки, опасни инциденти, запалвания и пожари, незабавно съобщете на телефони 112 или 160.

 
София, 28.01.2009г.